مهندسی شهرسازی
مهندسی شهرسازی ارشد مهندسی شهرسازی بازار کار شهرسازی 
طراحی سایت حرفه ای

جزوه سیراندیشه های معماری دکتر مسعود برای رشته مهندسی شهرسازی و برای آماده شدن برای کنکور

 


برای دانلود اینجا کلیک کنید


 

 اگه مطالب به هم ریخته است دوستان مهندسی شهرسازی فایل را دانلود کنند


روند شکل گیری جهان هستی‌ :                 

1-پیدایش هنر

معماری 2-                                                                   

شهر سازی  3-  

زمانی‌ که هیچ موجودی وجود نداشته پدیدار شناس بوده است.یعنی‌ آنچه نبود است از نیست به هست پای می‌گذارد و به نوعی از نبود به بود تعبیر میشود.

پس از نظر انیشتن نیز ۴ عنصردر جهان وجود دارد، که زمانی‌ که هیچ چیزی در جهان نبود است، این عناصر ۲ به ۲ به یکدیگر تبدیل پذیر بوده اند:

انرژی 1-

2- جرم

3- زمان

4- فضا

بر این اساس هیچگاه انرژی ای که پدید می آید نه بدان اضافه میشود و نه کم میگردد بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشود.

زمان و فضا بشدت به هم قابل تبدیل هستند بر این اساس است که گاهی فاصلهی بین دو مکان را بر حسب زمان بین می‌کنیم مثلا فاصلهی بین اصفهان‌تهران را که ۴۰۰ کیلومتر است در بیان گفته میشود ۳ ساعت است.

:The theory of Big Bang

نظریه پردازن بر این عقیده اند که در یک زمان مشخص و در یک فضا جرمی متراکم و مملو از انرژی بوده است که بر اساس آن انفجاری بزرگ در جهان رخ داده است که معادل فارسی آن مهبانگ می‌باشد.

از آن زمان است که آنچه وجود نداشته هستی‌ می‌یابد که همهی آنها حاصل انفجار اولی‌ بوده اند.۲ نکتهی مهم در ارتباط با این انفجار بزرگ وجود دارد :

انفجار بزرگ دارای یک نقطه مرکزی ثقل بوده است.

 دور شدن و گسترش قطعات در انفجار از این مرکز ثقل و فاصله گرفتن مداوم این کهکشانها و کرات از هم-

و هنوز با وجود این همه داده‌ها و اطلاعات جهان هستی‌ ناشناخته است ، زیرا ابتدا و انتهای آن ناشناخته است. بنابر این می‌توان نتیجه گرفت که از یک وحدت به کثرت رسیده ایم.

                                    وحدت                 کثرت

 

دوران های زمین شناسی را می توان به 3 دسته تقسیم نمود:

                   دوران ابهام:Forest ageدوران جنگل نشینی:

                                                               دوران پیدایش هنر نا پایدار

             

این دوران ۱۲ میلیارد سال پیش بوده است.

4میلیارد سال پیش انفجار بزرگ رخ داده است  ، ۴ میلیارد سال پیش آفتاب پدید آمده است با پیدایش آفتاب، انرژی بوجود آمده است و در نتیجه آن اولین موجود تک سلولی در آب ها پدید آماده است.این دوران را نمی‌توان بطور علمی‌ ثابت کرد و در ابهام بوده است.

:Ice age دوران یخبندان:

زمانی‌ که انفجار بزرگ صورت می‌گیرد هر قطعه از آن به گلوله ای آتشین تبدیل میشود که در فضا پراکنده میگردد.بخارات ایجاد شده از انفجار بزرگ سبب میشود جلوی نور خورشید را بگیرد و از رسیدن نور خورشید به زمین جلوگیری کند به همین سبب عصر یخبندان بوجود میاید.

پس قطعه ای از آن به عنوان زمین پدیدار میشود که سطحی خنک و نازک روی آن به وجود میاید که هنوز در دل کره زمین حرارتی حدود ۵۰۰۰ درجه سانتیگراد داریم.

عصر یخبندان سبب شد تا انسان از راحتی‌ ، آسایش و خورد‌ و خوراک در جنگل جدا شود . در این دوره است که انسان نشان می‌دهد اندیشمند است و بایستی از اندیشه خود استفاده کند بنابراین به سمت بلندی میرود تا از یخبندان در امان بماند و خود را از مهلکه نجات دهد، بسیاری از حیوانات در این دوره از بین رفتند اما انسان اندیشمند خود را نجات می دهد.

 

 

پارینه سنگی                   :Stone age دوران سنگ:

                                                      میانه سنگی

                                                      نو سنگی                                                                                        

در دورانهای گذشته انسان اغلب شکار می شده، اما در این دوره انسان اندیشمند به کمک فکر و خرد تلاش می‌کند تا شکار نشود.

مهمترین دستاورد این دوره " اقتصاد شکار گری" بود. در این دوره حسّ فنومنولوژی پدید میاید ،حس مالکیت پدید میاید.

دوره پارینه سنگی:                      حس مالکیت ‌       

                                            ساختار اجتماعی کوچک و همگن

حس امنیت                                            

حس سر پناه                                              

در این دوره هنوز معماری وجود ندارد زیرا سر پناه هنوز همان غار‌ها میباشند که در طبیعت وجود داشته اند،

زیرا معماری انسان ساز است و غار محیط ساخت.

دوران میانه سنگی:                   پیدایش آتش‌

پیدایش انسان ابزار ساخت                                          

پیدایش هنر پایدار                                          

پیدایش آتش در این دوره تحولات بزرگی‌ را با خود به همراه داشت، زیرا انسان توانست ابزار بسازد و با ساخت ابزار حیوانات را شکار کند و بر محیط کم کم چیره شود پس شاید بتواند سر پناه هم بسازد ، اما هنوز معماری وجود ندارد، اما در این دوره هنر پایدار پدید میاید.

غارهای موجود در اسپانیا و فرانسه نشان می‌دهد که انسان در این دوره نقاشی‌ میکرد اند و این اولین جرقه‌های هنر در آن دوره بوده است.

موضوع نقاشی‌ بیشتر در ارتباط با شکار انسان بوده است، آنها اغلب نقاشی‌‌های خود را بر روی دیوارهی مقدس انجام میداده اند (دیوار مقدس ،دور ترین  دیوار از ورودی غار بوده است ) نکته قابل توجه در این دوره اینکه مرد بدنبال شکار میرود و زن به علت هوش و ذکاوت خود به جمع آوری دانه میپردازد و بزرگترین پدیدهی جهان یعنی‌ کشف کشاورزی در این دوره رخ می‌دهد، به همین سبب زنان را پدید آورنده انقلاب کشاورزی می‌دانند.

دوره نو سنگی :                  استفرار انسان بصورت یکجا نشینی

دوره کشاورزی                                            

 

پایان دوره چهارم زمین شناختی‌ و بهبود شرایط آب و هوایی و خروج انسان از غارها می‌باشد.

پس انسان در کنار آب ها مستقر میشود زیرا آب عنصر مورد استفاده در کشاورزی ، مصرف و... بوده است .پس می‌توان گفت پیدایش اولین تمدن‌ها در کنار آب ها بوده است.

انقلاب نوسنگی در این دوره است.یکجا نشینی سبب بوجود آمدن انسان مصرف کننده به تولید کننده می شود و در این دوره است که برای اولین بار انسان تولید می‌کند و هر میزان که لازم باشد مازاد آن را انبار می‌کند ، حال انسانی‌ که یکجا نشین شده و تولید کننده نیز می‌باشد ،ارتقاء مقام داده پس بفکر ساخت سر پناه می‌افتد. بنابراین اولین جرقه‌های معماری زده میشود.غارها به عنوان یک واقعیت در ذهن انسان نهادینه میشوند و همان را برای نخستین بار به شیوهی  معماری ۳ سنگی‌ میسازند. (۲ دیوار و یک سقف).پس در این دوره بزرگترین نیاز انسان که همان حسّ سر پناه است پاسخ داده میشود.

معماری تبلور (مجسم) فرهنگ است:               مسکن 

                                                             انبار

پرستشگاه                                                           

معماری عینیت بخشیدن به فرهنگ و اندیشه است ،معماری ذهنیت انسان را به عینیت تبدیل می‌کند.پس انسان برای ایجاد یک معماری خوب نیازمند اندشهای خوب است.

 

 

 

 

پدیدارشناسی ( Phenomenology)

انواع گوناگون استدلال ذهن شامل :

1.استدلال قیاسی (حرکت ذهن از کل به جزء ) ß گشتالت ßکاربرد معماری

2.استدلال استقرایی (حرکت ذهن از جزء به کل )

3. استدلال سیستمی ( حرکت ذهن از کل به جزء و از جزء به کل  به طور هم زمان ) ß کاربرد در شهرسازی

Rounded Rectangle: ذهن انسانRounded Rectangle: عالم طبیعت در انواع سه گانه استدلال ذهن همواری جدایی عالم هستی (perception) از ذهن انسان (conception) مطرح است .

دوگانه انگاری

 

انسان موجودی در جهان است .               

دکارت و نگرش غربی

 

 


در این گونه استدلال ها که بیشتر با نگاه غربی صورت پذیرفته غلبه انسان بر جهان هستی و به ویژه طبیعت مطرح است .

4. استدلال پدیدار شناسی

Oval: ذهن انسان     عالم هستی فقط در استدلال پدیدار شناسی است که ذهن و عین به صورت یک مجموعه جدایی ناپذیر متصور می شود و از دوگانه انگاری ذهن و عین پرهیز می گردد.

یگانه انگاری

اصل وحدت

 

انسان موجودی جهانی است .             

             یین و یانگ (آیین شرقی)

 

در استدلال ذهن به صورت پدیدار شناختی که بیشتر با نگاه شرقی نزدیک تر است از کثرت جهانی هستی    می توان به وحدت یگانه پرستی دست یافت .

 

 

[ شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ] [ 11:13 ق.ظ ] [ کاره ] [ نظرات (1) ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 245677